Regulamin  (Правила)

REGULAMIN

Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Armii Radzieckiej 

„Siewiernaja”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne oraz cele i środki  działania

 

1. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Armii Radzieckiej „Siewiernaja”, zwane w dalszej części "Stowarzyszeniem", jest dobrowolną organizacją o charakterze kolekcjonerskim i  skupia ludzi zajmujących się kolekcjonerstwem militariów i techniki wojskowej realizowanym w zgodzie z przepisami prawa orazrekonstrukcją historyczną Armii Radzieckiej z okresu 1975-1991. 


2. Stowarzyszenie ma charakter apolityczny.


3. Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej oraz niepobiera składek, a jego działalność oparta jest o społeczną pracę swoich członków i kandydatów oraz realizację zadań wspólnym ich wysiłkiem.


4. Stowarzyszenie działa w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zasadzie przestrzegania i poszanowania prawa.

 

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Bielsko-Biała.

 

6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie spotkań, prelekcji, szkoleń, wystaw kolekcjonerskich i inscenizacji historycznych oraz udział w takich inicjatywach realizowanych przez inne podmioty zgodnie z przepisami prawa,

b)      działalność kolekcjonerską członków Stowarzyszenia,

c)  współpracę oraz wymianę doświadczeń z innymi podmiotami o podobnych celach,  działającymi woparciu o porządek prawny RP, 

d)  współpracę z osobami oraz instytucjami o charakterze kolekcjonerskim, placówkami oświatowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, 

e)  występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w kwestiach dotyczących Stowarzyszenia bądź celów jego działania,

f)  wspieranie działań zmierzających do popularyzacji wiedzy historycznej, realizowanymi poprzez organizację konferencji, wystaw, rekonstrukcji historycznych, pokazów militariów, uzbrojenia i wyposażenia oraz innych zgodnych z niniejszym Regulaminem i porządkiem prawnym RP.

g)    Udzielanie wsparcia i pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia w kwestii ubiegania się przeznich o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich lub rekonstrukcji historycznych zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji oraz aktów szczególnych,

h)      inne działania zgodne z prawem realizujące cele statutowe. 

7. W miarę rozwoju Stowarzyszenia dopuszcza się tworzenie sekcji tematycznych Armii Radzieckiej w zależności od zainteresowań poszczególnych członków (np. chęć rekonstrukcji wojny w Afganistanie w latach 1979-1989 bądź poszczególnych formacji Sił Zbrojnych ZSRR). Tworzenie sekcji odbywa się z inicjatywy zainteresowanych członków Stowarzyszenia, którzy otrzymują wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Stowarzyszenia. Sekcje tematyczne nie są tożsame z jednostkami o których mowa w art., 42 ust. 1punkt 1 ustawy z dnia 07. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.


 

§ 2. Władze Stowarzyszenia

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 

2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

 

a)      wybór i odwoływanie Przedstawiciela stowarzyszenia,

b)      przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c)      kontrola działań Przedstawiciela,

d)    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e)  rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu członków Stowarzyszenia bądź nie przyjęciu kandydata na okres kandydacki, 

f)      rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

 

3. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych podczas Zgromadzenia.

 

4. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz wybór bądź odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

5. Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel zwłasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia i odpowiednio wcześniej informuje o terminie członków Stowarzyszenia.

 

6. Pracami Stowarzyszenia kieruje Przedstawiciel do którego zadań należy: 

 

a)      Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

b)      Realizowanie uchwał Zgromadzenia Członków,

c)      Koordynowanie działalności członków Stowarzyszenia i kandydatów, 

d)    Zatwierdzanie zadań do realizacji,

e)  Reprezentowanie Stowarzyszenia we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością,

f)      Nadawanie godności członka honorowego w porozumieniu z pozostałymi członkami.

g) Podejmowanie decyzji o przyjęciu lub wykluczeniu członków i kandydatów ze Stowarzyszenia z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, 

 

                                                 § 3. Członkowie i kandydaci

 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba niekarana w rozumieniu przepisów, korzystająca z pełni praw publicznych, która dobrowolnie wyrazi chęć przynależności do Stowarzyszenia oraz spełni następujące warunki:

 

a) Ukończy półroczny okres kandydacki, podczas którego oceniana będzie postawa kandydata i jego zaangażowanie w działanie Stowarzyszenia (okres kandydacki nie dotyczy członków – założycieli) z zastrzeżeniem § 3 punkt 1 podpunkt b) niniejszego Regulaminu.

b)    W uzasadnionych przypadkach, a w szczególnościpo uzyskaniu rekomendacji od członków Stowarzyszenia, Przedstawiciel może skrócić bądź anulować okres kandydacki chętnemu do wstąpienia, jednakże po uprzednim spełnieniu przez niego wymagań określonych w § 3 punkt 1 podpunkty c) i d) względnie e) Regulaminu.

c)      Pomyślnie przejdzie rozmowę kwalifikacyjną z Przedstawicielem Stowarzyszenia lub osobą przezeń upoważnioną,

d)    W okresie kandydackim zgromadzi (bądź wprzypadku skrócenia albo anulowania okresu kandydackiego już zgromadził) niezbędne, podstawowe i oryginalne umundurowanie i wyposażenie umożliwiające rekonstrukcję żołnierza Armii Radzieckiej, a w szczególności:

 

      Osoba do 35 roku życia:

 

- mundur polowy żołnierza lub podoficera wojsk lądowych wz. 69 (względnie mundur  codzienny żołnierza lub podoficera) zgodny z  regulaminem Ministerstwa Obrony ZSRR z 1974r.,

-         pas z klamrą złotą bądź stalową,

-         buty „sapogi”,

-         furażerka z gwiazdą w kolorze czerwonym.

 

      Osoba po 35 roku życia:

 

-      mundur polowy wojsk lądowych wz. 69 oficera lub chorążego (względnie mundur codzienny oficera lub chorążego) zgodny z regulaminem Ministerstwa Obrony ZSRR z 1974 r.,

-         pas oficera wraz z koalicyjką,

-         kabura pistoletu Makarow,

-         buty oficerskie,

-         czapka do munduru polowego lub codziennego oficera lub chorążego.

 

      e) W sytuacjach uzasadnionych (w szczególności związanych z tworzeniem bądź działalnością sekcji tematycznych o których mowa w§ 1 punkt 7), po konsultacji z Przedstawicielem, dopuszcza się odstępstwa odzasad dotyczących umundurowania, wyposażenia oraz przedziału wiekowego określonych w § 3 punkt 1 podpunkt d) Regulaminu. 

                               
2. Do podstawowych obowiązków i praw członków i kandydatów Stowarzyszenia należy: 

 

a)      Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,

b) Przestrzeganie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień regulaminu,

c)    Popularyzacja wiedzy na temat Armii Radzieckiej oraz idei rekonstrukcji historycznych, jako ważnego elementu edukacji historycznej,

d)    Koleżeństwo, chęć współpracy i bezinteresowność przy realizacji zadań Stowarzyszenia,

e) Organizacja wystaw kolekcjonerskich, inscenizacji historycznych oraz udział w przedsięwzięciach tego typu organizowanych przez Stowarzyszenie bądź inne podmioty, 

f)      Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 

3. Kandydat

 

a)      Kandydatem może zostać osoba, która spełni następujące warunki:

 

-         Wypełni deklarację członkowską,

-         Uzyska akceptację Przedstawiciela bądź osoby przezeń upoważnionej,

-      Ma ukończone 18 lat, a w przypadku osoby małoletniej przedstawi zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców bądź prawnych opiekunów), 

-         Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, 

-         Jest osobą niekaraną.

 

b)      Kandydat ma prawo do uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (z wyjątkiem prawa do głosowania podczas Zgromadzeń Członków):

 

-         częściowego (z wyłączeniem możliwości uczestnictwa w inscenizacjach historycznych) – w przypadku braku niezbędnego wyposażenia o którym mowa w  § 3 punkt 1 podpunkt d) Regulaminu,

-    pełnego (z możliwością uczestnictwa w inscenizacjach historycznych) – w przypadku posiadania niezbędnego wyposażenia o którym mowa w  § 3 punkt 1 podpunkt d) Regulaminu.

 

4. Wykluczenie członka lub kandydata Stowarzyszenia:

 

a)  O wykluczeniu członka Stowarzyszenia lub kandydata ze Stowarzyszenia decyduje Przedstawiciel. Wykluczenie następuje na skutek:

 

-         Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, 

-         Wpisanie do Krajowego Rejestru Karnego, 

-         Rażącego nieprzestrzegania norm społecznych

 

b)      Od decyzji Przedstawiciela o której mowa  w § 3 punkt 5 podpunkt a) służy odwołanie do Zgromadzenia Członków.

 

c)      Utrata członkostwa następuje także wprzypadku:

 

-         Śmierci członka lub kandydata,

-         Na wniosek członka lub kandydata.

 
5. Członkostwo Honorowe. 

 

a)      Przedstawiciel Stowarzyszenia ma prawo nadać godność Członka Honorowego osobie, która spełnia następujące wymagania:

 

-         W sposób szczególny zasłużyła się dla Stowarzyszenia, 

-         Aktywnie popularyzuje cele Stowarzyszenia,

-         Wykazuje się bezinteresownością w swoich działaniach na rzecz Stowarzyszenia,

 

b)      Członek honorowy ma prawo udziału wdziałalności statutowej (z wyjątkiem prawa do głosowania podczas Zgromadzenia Członków) na równi z innymi członkami.

 

                                           § 4. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą przegłosowania zwykłą większością głosów przez osoby zakładające Stowarzyszenie.


2. Członkami Stowarzyszenia z chwilą przegłosowania Regulaminu zostają osoby októrych mowa w § 4 punkt 1, które wyłaniają ze swego grona Przedstawiciela.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania